Valberedningen i DevPort ska normalt bestå av tre ledamöter, som utses av var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna. Styrelsens ordförande ska baserat på ägarförhållandena vid utgången av september kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i november året före nästkommande årsstämma. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen går möjligheten vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna utsett tre ledamöter. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens ordförande kunna utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer.

Valberedningens ordförande ska vara den som representerar den röstmässigt största ägaren om denne accepterar detta. I annat fall utser valberedningen inom sig en ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande ska, om denne inte är valberedningsledamot i egenskap av en av de största ägarna i bolaget, vara adjungerad i valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Den verkställande direktören ska inte ingå i valberedningen.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter, med uppgift om vilka ägare de utsetts av, offentliggörs så snart dess sammansättning är klar. Om en ändring sker senare, ska information offentliggöras så snart den har skett. Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen består fram tills nästa valberedning utses. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete. Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt.

Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete.

Revisor utses av årsstämman varje år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor Jesper Ahlkvist, Mazars AB valdes till revisor av ordinarie bolagsstämma.

Till ledamöter i valberedningen inför DevPort ABs årsstämma har följande personer utsetts:

  • Lars Rodert (valberedningens ordförande), som representant för OstVast Capital Management Ltd
  • Per Rodert (styrelsens ordförande), som representant för privat och närståendes ägande
  • Mats Andersson, som representant för Nordea Småbolagsfond Norden