Bolagets koncernledning består av fyra personer. Nedan redovisas uppgifter om dessa ledningspersoner med födelseår, befattning, anställningsår, utbildning, erfarenhet, pågående uppdrag och tidigare uppdrag sedan minst fem år för respektive person (bortsett från uppdrag inom Koncernen) samt aktieinnehav i DevPort. Innehaven inkluderar makes, makas och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller betydande inflytande.

CEO

Nils Malmros
Född 1973

Utbildning:
Elektroingenjör.

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort-koncernen är Nils ledamot i MalmrosStrömshaga AB, ordförande i samfällighetsföreningarna Fridhem-Johannedal, Pilgaraget och Södra Annedalsgaragen samt ordförande i sopsugssamfällighetsföreningarna Vegastaden och Annedal.

Erfarenhet:
Tidigare bl.a. affärsområdeschef för konsultkoncernen ÅF:s då största affärsområde inom inbyggda system och IT som totalt sysselsatte ca 1 200 personer. Nils har tidigare även arbetat som Utvecklingscentrumschef, medlem i koncernledningen samt dotterbolags VD inom dåvarande Epsilonkoncernen, Affärsenhetschef på Telecakoncernen och på AU-Systemkoncernen samt varit VD för FrontPartner.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Ledamot i FABS AB och Lindholhomen Science Park Aktiebolag samt ledamot inom Epsilon-koncernen.

Antal aktier:
515 000 B-aktier privat och genom bolag samt 35 000 teckningsoptioner privat.

CFO

Victor Appelqvist
Född 1984

Utbildning:
Bachelor in Business Administration

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Victor har över tio års erfarenhet av revision- och redovisningsbranschen där han arbetat i olika ledande positioner. De senaste åren har han arbetat inom tillverkande industri som CFO för en global koncern.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
20 000 teckningsoptioner privat.

Strategichef

Daniel Bexdal
Född 1976

Utbildning:
M.Sc. Engineering.

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Daniel har en bakgrund inom flera olika branscher med huvudfokus inom fordonsindustrin och totalt över femton års erfarenhet av konsultbranschen. De senaste åren har han jobbat som projektledare, konsultchef och key-account manager.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
20 000 teckningsoptioner privat.

Vice VD & COO

Charlotta Dehn
Född 1982

Utbildning:
B.Sc. Designingenjör.

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Charlotta har sedan 2006 arbetat inom fordonsutveckling och sedan 2011 som ledare på konsultbolag. Innan DevPort var Charlotta sektionschef på ÅF.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:

Antal aktier:
11 360 B-aktier privat samt 15 000 teckningsoptioner privat.

Affärsområdeschef – Produktionsutveckling

Christian Sjöberg
Född 1980

Utbildning:
Högskoleutbildad.

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
17 års erfarenhet och har arbetat inom konsultbranschen i 10 år. Christian har de senaste 7 åren drivit konsultbolaget Act Competence med ledande befattning som ägare och vice VD. Han har även arbetat som projektledare, utbildare och ingenjör på olika Volvo-bolag. Christian sitter i ledningsgruppen för olika yrkeshögskolor och högskolor med anknytning till fordonsindustrin och håller i utbildningar och föreläsningar inom det tekniska området.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Act Competence konsult- och utbildningsbolag inom tekniska utbildningsområden.

Antal aktier:
5 550 B-aktier privat samt 10 000 teckningsoptioner privat.

Regionchef – Mitt

Risto Kesti
Född 1969

Utbildning:
Gymnasieutbildning

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Risto Kesti har 13 år inom konsultbranschen. Han har över 30 års erfarenhet från Försvars-, Fordon-, och tillverkande industri varav 25 års erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Risto har haft ledande roller såsom, Vice VD, styrelseledamot, Key Account Manager, CSO, Business Director, Regionchef, m.m.

Tidigare uppdrag som avslutats under de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Elmia AB
Styrelseledamot i Sigma Technology Mid AB

Antal aktier:
0

Regionchef – Väst

Björn Arkenfall
Född 1974

Utbildning:
B.Sc Computer Science
M.Sc. Electrical Engineering

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet:
Björn har ca 30 års erfarenhet från IT-branschen i olika roller och har en kombinerad djup och bred kunskap primärt inom IT, projektledning, systemutveckling och systemintegration. Under de senaste ca 20 åren har Björn mestadels arbetat i företagsledande roller såsom SVP, EVP, COO, VD/CEO inom IT/teknikområdet i Norden.

Antal aktier:
1 000 B-aktier genom bolag.

Regionchef – Öst

Magnus Glifberg
Född 1967

Utbildning:
ADB linjen

Aktuella uppdrag:
Utöver uppdrag inom DevPort är Magnus delägare och styrelsemedlem i Corechange Invest AB

Erfarenhet:
Jobbat med ledning. utveckling och försäjning inom konsultbolag sedan 1997 senast i roller som dotterbolags VD och medlem i koncernledning för konsultbolag inom mjukvaruutveckling och test, dotterbolags VD och medlem i koncernledning för konsultbolag inom mjukvarutest.

Antal aktier:
5 000 teckningsoptioner

Regionchef – Syd

Stefan Nilsson
Född 1976

Utbildning:
System Teknik – Inr. automation BTH
Marketing Executive Stockholm School of Economics IFL Executive

Aktuella uppdrag:
Utöver sina uppdrag inom DevPort är Stefan ägare av SNC Group AB.

Erfarenhet:
Flertal ledande befattningar nationellt och internationellt såsom Senior Manager Project Office NKT, Site Manager & Production Manager Areva, Product Group Manager Alfa Laval, Site Manager Ronneby Alfa Laval.

Antal aktier:
5 000 teckningsoptioner privat.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslutade på årsstämma 18 maj 2022

1. Omfattning
Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i DevPortkoncernens koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2. Främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

3. Principer för olika typer av ersättning
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

3.1 Fast ersättning
Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

3.2 Rörlig ersättning
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning (rörlig lön) ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Sådan rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 % av fast årslön. Ersättning till verkställande direktören fastställs diskretionärt av styrelsen.

Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning.

3.3 Pension och sjukförsäkring
Pensionspremier för verkställande direktör ska uppgå till 30% av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Fast och rörlig kontantersättning är pensionsgrundande. Utöver detta så erhåller också verkställande direktören sjukförsäkring betald av företaget.

Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP1 och pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Fast och rörlig kontantersättning är pensionsgrundande utav vad som följer av kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.

Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring för lönedelar över 30 IBB och premiebefrielseförsäkring, som uppgår till högst 3% av den fasta grundlönen.

3.4 Övriga förmåner
Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 % av den fasta grundlönen.

3.5 Villkor vid uppsägning
Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte eventuellt avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för verkställande direktören och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen utgör ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart tredje år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till verkställande direktören.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

5. Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.