Allmän information

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.

DevPorts rutin för visselblåsning

DevPort strävar efter att driva företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt. I den strävan ingår att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. DevPort AB är därför måna om att oegentligheter som berör företaget och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och leverantörer samt entreprenörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister i verksamheten som måste rättas till.

Den som misstänker brott mot DevPorts kärnvärden, uppförandekod eller lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Det går att lämna sina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns DevPorts Visselblåsningsrutin med tillhörande rapporteringsfunktion.

I visselblåsarärenden samarbetar DevPort AB med en utomstående och oberoende aktör, Whistlelink. Alla anmälningar registreras i Whistlelinks system och hanteras sedan av DevPort AB:s Visselblåsningskommitté. Kommittén ansvarar för uppföljning och rapportering. Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida du som anmälare inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym eller om du vill säga vem du är. Oavsett så utreds och hanteras alla anmälningar.

Det finns två sätt att lämna uppgifter;

  • Skriftligen i verktyget via devport.whistlelink.com, eller
  • Muntligen via kontakt med utsedda medlemmar i visselblåsningskommittén (Styrelseledamot Sören Brekell, telefonnr. 070-743 31 42) eller via personligt möte med någon i visselblåsningskommittén som begärs skriftligen via verktyget alternativt muntligen via telefonkontakt.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.